Phase Noise Measurements @30Ghz input freq. +/- 2 dBc
dBc/hz              Offset
-83                      1Khz
-88                      10Khz
-92                      100Khz
-100                    1Mhz